UTW-logo

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019r., o godz. 15:00, w świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin w tym samym dniu o godz. 16:00.

Porządek Walnego Zebrania Członków JUTW:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Jędrzejowie.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie Porządku Obrad.
  4. Wybór Prezydium WZC (głosowanie jawne).
  5. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  8. Przyjęcie Protokółu Nr 1/WZC/2018, z poprzedniego Zebrania.
  9. Złożenie Sprawozdania z Pracy Zarządu JUTW za 2018r.
10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018r.
12. Dyskusja nad przedstawionymi Sprawozdaniami.
13. Podjęcie Uchwały o przyjęciu Sprawozdania z Pracy Zarządu za 2018r.
14. Podjęcie Uchwały o przyjęciu Sprawozdania Finansowego za 2018r.
15. Zapoznanie Członków ze zmodyfikowanym Regulaminem Rady Programowej oraz uzupełnienie składu Rady Programowej zaproponowanej przez Zarząd.
16. Podjęcie stosownej Uchwały.
17. Bieżące informacje o pracy Stowarzyszenia.
18. Sprawy różne.
19. Przedstawienie Wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownych Uchwał.
20. Zamknięcie posiedzenia.
Protokół Nr 1/WZC/2018, z poprzedniego Zebrania dostępny jest na stronie internetowej i w biurze Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu

Anna PańtakProtokół Nr 1/WZC/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
Członków Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” z dnia 13 czerwca 2018r., godz. 15:00

Porządek Walnego Zebrania Członków JUTW

1. Otwarcie Zebrania i powitanie członków JUTW.
2. Wybór Przewodniczącego WZC i Sekretarza.
3. Odczytanie i przyjęcie Porządku Obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków JUTW.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zatwierdzenie prawomocności Zebrania.
8. Przyjęcie Protokółu z poprzedniego Zebrania.
9. Przedstawienie Sprawozdania z pracy Zarządu za 2017r.
10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2017r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017r.
12. Dyskusja nad przedstawionymi Sprawozdaniami.
13. Podjęcie Uchwał:
          • w sprawie Sprawozdania z pracy Zarządu za 2017r.
          • w sprawie Sprawozdania Finansowego za 2017r.
          • z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017r. 14. Podjęcie Uchwały o udzieleniu Zarządowi Absolutorium za rok 2017.
15. Podjęcie Uchwały akceptującej Uchwałę Zarządu z dnia 17.04.2018r., Nr 4/Z/2018, dotyczącą uzupełnienia składu Zarządu.
16. Sprawy różne, wolne wnioski.
17. Przedstawienie Protokółu Komisji Uchwał i Wniosków, podjęcie Uchwał.
18. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcia zebrania i powitania zebranych członków JUTW dokonała Prezes JUTW Anna Pańtak.

Ad. 2. Prezes JUTW Anna Pantak zgodnie z Porządkiem Obrad poinformowała zebranych, że Walne Zebranie Członków ma dokonać wyboru Przewodniczącego i Sekretarza WZC. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Pani Stanisława Wydrych zgłosiła panią Bogusławę Wypych, która wyraziła zgodę. Inne kandydatury nie padły. Prezes Anna Pańtak poprosiła o przegłosowanie tej kandydatury. Jednogłośnie zaakceptowano tą kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Następnie poprosiła o zgłoszenie kandydatury na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę pana Andrzeja Ślizowskiego, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie było. Przeprowadzono jawne głosowanie i jednogłośnie Andrzej Ślizowski został wybrany na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3. Nowo wybrana Przewodnicząca odczytała zebranym Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia. Poprosiła o wyrażenie swojej opinii na temat Porządku Obrad. Zebrani nie wnieśli żadnych poprawek w związku z czym Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie Porządku Obrad poprzez głosowanie. Przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. Następnie Przewodnicząca odczytała Regulamin Obrad WZC JUTW. Poprosiła o akceptację lub wniesienie własnych spostrzeżeń lub uwag. Zebrani nie wnieśli żadnych dodatkowych zapisów ani zmian. Regulamin został poddany pod głosowanie. Przyjęto go jednogłośnie. Regulamin w materiałach z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5. Do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zgłoszono z sali następujące osoby: Olesińska Zdzisława, Rosół Marianna i Włodarczyk Józefa które wyraziły zgodę. Na podstawie § 24 Statutu Stowarzyszenia JUTW WZC dokonało wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się w sposób następujący: Olesińska Zdzisława – Przewodnicząca, Rosół Marianna– członek, Włodarczyk Józefa – członek. Uchwała w aktach Stowarzyszenia.

Ad. 6. Następnym punktem WZC jest wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów z uczestników Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono 3 osoby, które wyraziły zgodę na prace w Komisji. Są to: Hajduszkiewicz Anna, Bielak Jan i Łodczyk Bogusława. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie jawne. Przegłosowano jednogłośnie. Komisja następnie ukonstytuowała się w sposób następujący: Hajduszkiewicz Anna – Przewodnicząca, Bielak Jan – członek, Łodczyk Bogusława – członek. Uchwała dołączona do akt Stowarzyszenia.

Ad. 7. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna dokonała stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania Uchwał. Zebranie jest ważne ponieważ jest 30% wszystkich członków JUTW.

Ad. 8. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania został na stoliku wyłożony do wglądu o czym poinformowała Przewodnicząca pytając jednocześnie zebranych czy należy go odczytać. Uczestnicy stwierdzili, że nie potrzeby odczytywania Protokółu i że należy go przyjąć. W związku z czym Przewodniczący zebrania odczytał Uchwałę Nr 4/WZC/2018 w sprawie przyjęcia Protokółu Nr 1/WZC/2017 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków. Uchwała w aktach Stowarzyszenia.

Ad. 9. Sprawozdanie z pracy Zarządu JUTW za rok 2017 przedstawiła Prezes Zarządu Anna Pańtak. Poprzedni Zarząd pracował do września 2017 roku.Sprawozdanie w aktach Stowarzyszenia.

Ad. 10. Sprawozdanie finansowe za 2017r. złożyła Skarbnik Pani Barbara Rzymkiewicz. Sprawozdanie w aktach Stowarzyszenia.

Ad. 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017r. złożyła Pani Krystyna Gliwińska, członek Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie dołączone do akt Stowarzyszenia.

Ad. 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami: – Pan Wójtowicz Jerzy pytał o prowadzoną stronę internetową JUTW. Wniosek dotyczył aktualizacji i uzupełniania na bieżąco informacji z działalności Uniwersytetu. – Pan Andrzej Ślizowski przedstawił informacje z udziału naszego JUTW w Olimpiadzie dla Seniorów w Łazach w dniu 19.05.2018r. W Olimpiadzie wzięło udział 7 członków UTW Jędrzejów. – Pani Bogusława Wypych stwierdziła, że JUTW działa prężnie i nie ma się czego wstydzić. Jak UTW działa dobrze to jest to zasługa wszystkich członków. Prawidłowe funkcjonowanie UTW zależy od jakości a nie ilości członków. – Na różne wyjazdy pierwszeństwo mają członkowie JUTW a jeśli nie będzie 100% frekwencji, wówczas można uzupełnić osobami spoza uniwersytetu. – W dniu 21.05.2018r. odbył się I Zajazd Seniorów po hasłem „Zdrowie Seniora”. – Pani Bogusława Wypych jest Przewodniczącą Rady Seniorów. Chciałaby utworzyć Federację UTW województwa świętokrzyskiego. Pocznie starania, aby tą Federację UTW utworzyć. – Wnioski na wyjazd do Solca Zdroju, można składać od 2 do 9 lipca 2018 r w poniedziałek i środę w godzinach pracy biura. Koszt 50 zł, gdzie można korzystać przez 4,5 godziny. – Pan Wójtowicz poruszył sprawę uregulowania czesnego. 12 osób zalega z płatnością, na kwotę 1090,00 zł.

Ad. 13. Podjęto Uchwałę Nr 5/WZC/2018 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2017r., Uchwałę Nr 6/WZC/2018 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz Uchwałę Nr 7/WZC/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017r. Uchwały przegłosowano i przyjęto jednogłośnie. Uchwały w aktach Stowarzyszenia.

Ad. 14. Podjęto Uchwałę Nr 8/WZC/2018 o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Uchwałę tą przyjęto jednogłośnie. Uchwała dołączona do akt Stowarzyszenia.

Ad. 15. Podjęto Uchwałę Nr 9/WZC/2018 akceptującą Uchwałę Zarządu z dnia 17.04.2018., Nr 4/Z/2018, dotyczącą uzupełnienia składu Zarządu. Po odejściu Pana Józefa Laska w skład Zarządu weszła Pani Bogusława Wypych. Uchwałę tą przyjęto jednogłośnie. Uchwała dołączona do akt Stowarzyszenia.

Ad. 16. Pani Barbara Rzymkiewicz, Skarbnik JUTW złożyła rezygnację pełnienia tej funkcji. Skarbnikiem JUTW została Pani Zdzisława Olesińska, członek Zarządu JUTW. Utworzono Grupę Kulturalno – Oświatową, w składzie: Barbara Rzymkiewicz – Lider, Rosół Marianna, Jeżewska Halina, Radziejewska Maria i Belicka Jadwiga. Pierwsze spotkanie Grupy ma odbyć się w dniu 19.06.2018r. Pan Wójtowicz Jerzy poruszył sprawę sali wykładowej, czy istnieje zagrożenie zabrania tej sali.

Ad. 17. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Anna Hajduszkiewicz odczytała Protokół, który dołączono do Akt Stowarzyszenia.

Ad. 18. W związku z wyczerpaniem Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków JUTW, Przewodnicząca podziękowała zebranym i zamknęła posiedzenie. Protokołował: Przewodniczyła: Andrzej Ślizowski Bogusława Wypych.


Regulamin obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego
członków Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w dniu 21 czerwca 2017r.

I. ZASADY OGÓLNE
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Stowarzyszenia JUTW (Tekst jednolity z dnia 27.02.2013r.)

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU
1. Zarząd Stowarzyszenia informuje Członków Stowarzyszenia o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie www Stowarzyszenia oraz poprzez umieszczenie powyższych informacji na tablicy informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego, ul. Armii Krajowej 9, na III piętrze.
2. Udział w Walnym Zebraniu biorą
1. z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni
2. z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i Wspierający oraz zaproszeni goście.

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANI 1. WZ odbywa się 21 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 – w świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9. 2. Obrady WZ otwiera Prezes Stowarzyszenia. 3. Do kierowania pracami WZ na wniosek Prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który: a) kieruje obradami WZ, b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad, c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji, e) zarządza głosowanie. 4.Na wniosek Prezesa powołuje się Sekretarza Obrad. 5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt Regulaminu Obrad. 6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 20% członków uprawnionych do głosowania .

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA
1. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna w składzie 3 osób.
2. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.
3. Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.
4. Zadania Komisji : a] Mandatowo - Skrutacyjna – stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości, b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.

V. UDZIAŁ W DYSKUSJI
a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji, b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony, c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

VI. ZASADY WYBORÓW
1. Zarząd liczy do 10 członków.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom Zwyczajnym WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ewentualnym krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.
4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje Statut Stowarzyszenia i niniejszy Regulamin Obrad zarządza się głosowanie tajne lub jawne (przez złożenie kart do urny wyborczej).
6. O sposobie głosowania decyzje podejmuje WZ zwykłą większością głosów poprzez głosowanie.
7. W przypadku podjęcia decyzji o głosowaniu tajnym Członkowie winni zaznaczyć dokładnie tylu kandydatów ilu powinny liczyć poszczególne organa władzy stowarzyszenia lub mniej.
8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
9. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.
10. Głos uważa się również za nieważny jeśli na karcie głosowania zakreślonych zostanie więcej osób niż liczy wybierany dany organ władzy stowarzyszenia.
11. Głosowanie odbywa się poprzez postawienia znaku „X” przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania.
12. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut Stowarzyszenia JUTW i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie legitymacji członkowskiej.

VII. INNE USTALENIA
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia JUTW (Tekst jednolity z dnia 27.02.2013r.).
2. Przebieg zebrania jest protokołowany.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zebrania.
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Zarządu
Władysław Blicharski

 PROTOKÓŁ NR 1/2016 ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
które odbyło się dnia 22.06.2016r., o godzinie 14.00, w sali ośrodka na Wygodzie.

Porządek Walnego Zebrania Członków JUTW:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
- mandatowo -skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu i podsumowanie roku akademickiego 2013/2014.
7. Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
- uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu,
- uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego.
- uchwała o zmianie w składzie Zarządu
- uchwała dotycząca przystąpienia do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
11. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.

Przebieg spotkania:
Ad.1.
Otwarcia zebrania i powitania zebranych członków dokonał Prezes Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” - Władysław Blicharski.
Ad. 2.
Prezes Zarządu Pan Władysław Blicharski zaproponował Pana Leszka Kapcia na przewodniczącego Zebrania. Była to jedyna kandydatura i w wyniku jednomyślnego głosowania Pan Leszek Kapcia został wybrany na przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JUTW.
Następnie dokonano wyboru sekretarza Zebrania. Przewodniczący podał kandydata Panią Krystynę Skowronek. Była to jedyna propozycja, która jednogłośnie została przegłosowana.

Ad. 3.
Pan Leszek Kapcia odczytał porządek obrad Zebrania, jw. Porządek bez zmian przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4.
Dokonano wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, w składzie: Barbara Rzymkiewicz, Józefa Włodarczyk, Janusz Olszewski. Przewodniczącą Komisji została Barbara Rzymkiewcz.
Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : Łodczyk Bogusława,
Mazur Bogusława, Świeca Marianna. Na Przewodniczącą członkowie wybrali Bogusławę Łodczyk. Członkowie obu Komisji wybrani zostali w głosowaniu, jednogłośnie.

Ad. 5.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna po ustosunkowaniu się, stwierdziła prawomocność Zebrania. Zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zebraniu uczestniczy 55 członków i na ogólny stan 193, stanowi to 28,5 %.
Komisja odczytała swój Protokół ( załącznik do niniejszego Protokołu) i Przewodniczący Pan Leszek Kapcia kontynuował zebranie.

Ad. 6.
Prezes Zarządu Pan Władysław Blicharski przedstawił szczegółowe Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z realizacji programu zajęć
w roku akademickim 2015/2016 ( Załącznik do niniejszego Protokołu w dokumentacji).
Sprawozdanie z pracy Zarządu zawiera wykaz 14 spotkań, tematykę i szczegółowy plan pracy każdego posiedzenia wraz z podjętymi Uchwałami na poszczególnych posiedzeniach.
W sprawozdaniu zawarty jest szczegółowy zakres działalności każdego członka Zarządu w roku akademickim 2015/2016.
Pan Prezes podkreślił zaangażowanie i solidną, nieodpłatną pracę wykonaną przez każdego członka Zarządu Stowarzyszenia na rzecz funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zebrani gromkimi brawami podziękowali Panu Prezesowi i Zarządowi za całoroczną działalność.
Mówiąc o realizacji Programu zajęć w poszczególnych semestrach roku akademickiego 2015/2016, Pan Prezes podkreślił owocną współpracę z wykładowcami naszego Uniwersytetu, którzy chętnie spotkają się ze słuchaczami i dzielą się swoją wiedzą. Czynią to nieodpłatnie. Tylko osobom przyjezdnym zwracane są koszty przejazdu.
Dzięki ich uprzejmości zrealizowano przyjęty w bieżącym roku akademickim Program Zajęć, który uwzględniał wykłady cieszące się zainteresowaniem słuchaczy.
Pan Prezes Blicharski podziękował za całoroczną współpracę: Radzie Programowej z Przewodniczącym dr Krzysztofem Ślusarkiem, Staroście Edmundowi Kaczmarkowi, Burmistrzowi Marcinowi Piszczek, O. Opatowi Edwardowi Stradomskiemu, dyr. Muzeum Maciejowi Przypkowskiemu, Grupie Lokalnej LGD Gryf, Dyrekcji ZDZ.
Następnie Prezes odczytał podziękowanie ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego dla JUTW za udział w projekcie „Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Solidarność Pokoleń”, w dn. 17.06.2016r. w Tokarni.

Ad. 7.
Pani Zdzisława Ciećko, członek Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz I półrocze 2016r. - załącznik w dokumentacji.

Ad. 8.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła Maria Żelazna – Sekretarz. Przedstawiła tematykę i zakres kontroli Komisji. Podkreśliła, iż Komisja nie miała zastrzeżeń. - załącznik w dokumentacji.

Ad. 9.
W dyskusji głos zabrała:
a) Wiceprezes Zarządu JUTW Pani Bogusława Wypych, która przedstawiła drogę złożonych projektów ze środków unijnych i wyjaśniła, że nie wszystkie wnioski przechodzą do realizacji.
Złożyła obietnicę na pozyskanie środków na realizację projektów edukacyjnych dla seniorów.
W przypadku naszego UTW, są to: edukacja informatyczno – komputerowa i lektoraty językowe.
b) Pani Maria Radziejewska, lider sekcji „Poznaj świat” skierowała prośbę, aby przy planowaniu i organizacji imprez, wyjazdów nie ograniczać dostępu słuchaczy przez równoczesne terminy.
Tak stało się obecnie z wyjazdem na wczasy do Łeby i do Karpacza.
Poprosiła również o współpracę z sekcją przy ustalaniu planów wycieczek w przyszłym roku.
Zadeklarowała wsparcie dla Zarządu. Pani Radziejewska wnioskowała również o tematykę spotkań: starość i opieka w innych krajach oraz Religie i odłamy religii w Polsce.
Na koniec złożyła podziękowanie Pani Krystynie Skowronek za sprawną organizację podczas wycieczki Przemyśl – Lwów.
Uczestnicy spotkania poparli te słowa brawami.

Ad. 10.
Walne Zebranie Członków JUTW jednogłośnie przyjęło:
– Uchwałę Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu JUTW za rok 2015/2016,
– Uchwałę Nr 2/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015,
– Uchwałę Nr 3/2016 w sprawie zmiany w składzie Zarządu JUTW /w związku ze śmiercią Pani Aleksandry Wójcik, skład Zarządu do końca kadencji będzie 9 – osobowy./
– Uchwałę Nr 4/2016 o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Ad. 11.
Przewodnicząca, Pani Bogusława Łodczyk przedstawiła Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszych obrad. Zawiera on następujące Wnioski:
1) Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe rozplanowywanie imprez, wycieczek, wczasów itp., aby terminy nie pokrywały się.
2) Nawiązać kontakt z Sekcją „Poznaj Świat” celem przyjęcia ich propozycji.
3) Dokonywanie wyboru autokarów na wyjazdy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
4) Informowanie członków JUTW o problemach z jakimi boryka się Zarząd.
5) Kontynuowanie kursów informatycznych i lektoratów.
Protokół z Wnioskami Zebrani przyjęli jednogłośnie.

Ad. 12.
W punkcie wolne wnioski jako pierwsza głos zabrała Pani Stanisława Wydrych, organizatorka wyjazdu na wczasy do Łeby w terminie 31.08, - 12.09.2016r.
Poinformowała, że w związku z rezygnacją 4 osób zapisanych na wyjazd przyjmuje chętnych na wczasy. Koszt pobytu 1275,00 zł, od osoby. Cena obejmuje:
– przejazd autokarem z Jędrzejowa do Łeby i powrót,
– ubezpieczenie w czasie pobytu i podróży,
– wyżywienie – 3 posiłki dziennie,
– jednodniową wycieczkę do Trójmiasta,
– rejs statkiem,
– ognisko,
– bankiet.
Następnie Pani Krystyna Skowronek, która była odpowiedzialna za wycieczkę Przemyśl – Lwów w dn. 19 – 21.05.2016r. przedstawiła rozliczenie finansowe z wyjazdu (dokumenty, księgowość).
Z kwoty, po 390,00 zł od osoby, którą wpłaciło 41 uczestników wycieczki, po zapłacie za wystawione faktury pozostała kwota 559,00 zł.
Do uczestników wycieczki będących na Zebraniu skierowano pytanie, co powinniśmy zrobić z tym funduszem. Padła propozycja przekazania jej na cele biura. Jednogłośnie podjęto decyzję przekazania kwoty 559,00 zł na cele biurowe JUTW. Następnie Prezes Pan Władysław Blicharski wręczył Legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia JUTW, tj Maria Wiech, Anna Abramowicz, Janina Bartocha i Zofia Radziejewska.
W dalszej kolejności Prezes podał informację o pracy biura w okresie wakacyjnym. Na koniec Pani Halina Jeżewska poprosiła o duplikat swojej legitymacji, którą zgubiła.

Ad. 13.
Przewodniczący Zebrania Pan Leszek Kapcia ogłosił zakończenie spotkania, życząc wszystkim miłego wypoczynku.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Przewodniczył:

Załączniki :

1. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
2. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Lista obecności.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok akademicki 2015/2016.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i I półrocze 2016r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwały: Nr 1/2016, Nr 2/2016, Nr 3/2016, Nr 4/2016.


Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
„Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Jędrzejowie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

O przystąpieniu do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Na podstawie § 4 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zarząd Stowarzyszenia uchwala:

§ 1

Stowarzyszenie Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przystępuje do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania


Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
„Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Jędrzejowie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany w składzie Zarządu JUTW

Na podstawie § 27 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zwyczajne Zebranie Członków uchwala:

§ 1

W związku ze śmiercią jednego członka Zarządu, Pani Aleksandry Wójcik, skład Zarządu do końca kadencji nie będzie uzupełniany.

§ 2

Zatwierdza się 9 – osobowy, obecny skład Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania


Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
„Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Jędrzejowie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Na podstawie §24 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia JUTW oraz art. 53 ustawy o rachunkowości po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z dokumentacją, a także po uwzględnieniu wniosku Zarządu, Rady Nadzorczej - Walne Zebranie Członków JUTW uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe JUTW sporządzone
na dzień 31.12.2015r. składające się z :
a) Bilansu, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 7 812,01 zł (siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 01/100),
b) Rachunku wyników wykazującego:
– zysk bilansowy netto : 5 828,28 zł ( słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych, 28/100)
– stratę bilansową netto: ….......................................(słownie: …....................)
c) Informacji dodatkowej.

2. Postanawia:
a) Zysk bilansowy netto 5 828,28 zł w wysokości : 5 828,28 zł przeznaczyć na przychody bieżącego roku.
b) Stratę bilansową netto …....................................... w wysokości …......................przeznaczyć na koszty bieżącego roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania


Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
„Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Jędrzejowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu JUTW za 2015/2016r.

Na podstawie §24 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia JUTW Walne Zebranie Członków uchwala:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z pracy Zarządu w roku akademickim 2015/2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania