UTW-logo

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jędrzejowie,
z dnia 17 czerwca 2014 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.

 

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok akademicki 2013/2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jędrzejowie,
z dnia 17 czerwca 2014 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu JUTW za 2013/2014r.

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z pracy w roku akademickim 2013/2014 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JUTW w Jędrzejowie z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie wysokości wpisowego i czesnego (składki członkowskiej).

Na podstawie § 24 pkt. 9 i 10 Statutu Stowarzyszenia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zwyczajne Zebranie Członków uchwala:

§ 1

Ustala się wysokość wpisowego w kwocie 20,00 zł.

§ 2

Ustala się wysokość czesnego (składki członkowskiej) w kwocie 60,00 zł rocznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JUTW w Jędrzejowie z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie powołania Rady Programowej.

Na podstawie § 24 Statutu Stowarzyszenia Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zwyczajne Zebranie Członków uchwala:

§ 1

Powołanie Rady Programowej Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 2

Skład Rady Programowej oraz Regulamin jej pracy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Regulamin Rady Programowej Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jędrzejowie powoływana  jest przez Walne Zebranie Członków.
 2. Rada składa się z 9 Członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
 3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych, kulturalnych oraz przedstawiciele studentów.
 4. Przewodniczącego Rady wyznacza Zarząd Stowarzyszenia UTW Jędrzejów.
 5. Sekretarza Rady wybierają ze swego grona członkowie Rady.
 6. Do zadań Rady należy:

- wspieranie programu zajęć opracowanego przez Zarząd Stowarzyszenia na każdy semestr / rok akademicki;

- udzielanie wskazówek wynikających z doświadczeń oraz dorobku naukowego i zawodowego członków Rady;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu wykładowców – specjalistów z różnych dziedzin nauki;

- opiniowanie przedkładanych przez Zarząd Stowarzyszenia rocznych sprawozdań z działalności edukacyjno-naukowej Stowarzyszenia.

Skład Rady Programowej:

 1. Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski
 2. Marcin Piszczek – Burmistrz Jędrzejowa
 3. Edward Stradomski – Opat Klasztoru Ojców Cystersów w Jędrzejowie
 4. Marek Zygan – Dyrektor I L.O. im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
 5. Janusz Bidas – Prezes „FAMET” Jędrzejów
 6. Krzysztof Ślusarek – dr hab. Instytutu Historii UJ
 7. Zbigniew Makieła – Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 8. Paweł Musiał - wykładowca ZDZ w Jędrzejowie, ratownik medyczny
 9. Krystyna Skowronek – przedstawicielka studentów